您好!感谢您的关注!

商标实质审查规程

2018-12-19 15:28:13

商标实质审查注意事项

 (一)汉字商标的审查

 1、商标文字由汉字及汉语拼音组成,汉语拼音与汉字发音相对应的,应立汉字及拼音分卡,进行检索。如商标“雨森YU SEN”,立汉字分卡“雨森”、拼音分卡“YU SEN”。

 汉语拼音与汉字发音不对应的,应立汉字、拼音及英文分卡,进行检索。如商标“唐钟TANGZONG”,立汉字分卡“唐钟”、拼音分卡“TANG ZHONGTANG ZONG”、英文分卡“TANGZONG”。

 汉语拼音与汉字发音不对应,且拼音有多种拼读形式的,应按所有能拼读的音节分别立拼音分卡,如商标“超鹰CAOYIN”,除立汉字分卡“超鹰”、英文分卡“CAOYIN”外,还应立拼音分卡“CHAO YING CAO YINCA O YIN”。

 2、以隶书、草书、篆书或繁体汉字为商标的,应按照对应的简体汉字立分卡,进行检索。商标文字艺术化或图形化,但能明显识别为汉字的,立汉字及拼音分卡,进行检索。

 3、对商标中含有不符合《国家语言文字法》规定的错别字或自造字的,依据《商标法》第十条第一款(8)项驳回(见《商标审查业务会议纪要》2002年第18期)。

 (二)汉语拼音商标的审查

 商标由汉语拼音构成的,应立拼音及英文分卡,进行检索。如:商标“YU SEN”,立英文分卡“YU SEN”、拼音分卡“YU SEN”;商标“CAOYIN,立英文分卡“CAOYIN”、拼音分卡“ CAO YINCA O YIN”。

 (三)外文商标的审查

 1、对于英文商标,应确定其有无含义。有含义的翻译成中文,立汉字及拼音分卡进行检索;有多个中文含义的,将其主要的、常用的含义翻译成中文,立汉字及拼音分卡,进行检索。

 2、由几个常用的有含义的外文单词连成一体的商标,能译出明确含义的,应翻译成中文,立汉字及拼音分卡,进行检索,如商标“redrain”,应译为“红雨”,立英文分卡“redrain”、汉字分卡 “红雨”、拼音分卡“ hong yu”;如果不能译出明确含义,只立英文分卡,进行检索,如商标“ableparkpart”,立英文分卡 “ableparkpart”

 3、外文商标能拼读成汉语拼音的,无论是否有含义,均应立英文及拼音分卡,进行检索。如商标“geride”,立拼音分卡“ge ri de”、英文分卡“geride”;商标“panda”,应翻译成中文“熊猫”,立中文分卡“熊猫”、拼音分卡“xiong maopan da”、英文分卡“panda”。

 4、外文商标能以英文字母形式表示的,应立英文分卡,进行检索;不能以英文字母形式表示的,按图形商标进行检索。    

 (四)数字商标的审查

 商标是阿拉伯数字或部分是阿拉伯数字的,除立阿拉伯数字分卡外,还须立对应的汉字及拼音分卡,进行检索。如商标“153”,立阿拉伯数字分卡“153”、汉字分卡“一五三”、拼音分卡“YI WU SAN”。

 (五)图形商标的审查

 1、审查图形商标时,商标图样显示不清晰的,使用“图形查看”程序查看,仍不清晰的,退回形式审查。

 2、审查图形商标时,应对注册库及标准字典库进行检索。

 3、审查图形商标时,审查员认为有必要的,可增加图形要素进行检索。

 (六)同日申请商标的审查

 审查员发现在相同或类似商品上同一天申请的相同或近似商标时,应向处长报告,由处长协调,以保证在同一时间向各方申请人发出有关通知书。

 具体操作按照《商标注册同日申请实质审查规程》执行。

 (七)类似商品的交叉检索

 由于《类似商品和服务区分表》几经修订及其它历史原因,商标数据库中一些商品和服务的类似群号与现行的《类似商品和服务区分表》类似群号不相符。审查时应删除类似群再进行审查,以免漏查、错查。

 类似商品交叉情况可参照《类似商品交叉检索明细表》。

 (八)国际注册商标的权利日期及权利状态的判定

 1、查看国际注册商标优先权日期时,应点击优先权文件编号(显示为红色),在弹出的信息窗口中确认该国际注册商标有无优先权备注信息。无优先权备注信息的,优先权适用于该国际注册所有类别的全部商品和服务;有优先权备注信息的,优先权仅适用于备注信息中涉及的商品和服务。

 2、审查界面显示的国际注册申请日期是商标局收文日期,与该商标的国际注册日期无关,不应作为判断在先权的依据。商标审查中,应按照以下顺序确认国际注册商标在先权日期:(1)优先权日期 ;(2)后期指定日期;(3)国际注册日期。国际注册信息中,存在部分类别或某类部分商品被驳回、同一国际注册申请多次指定中国(例如国际注册时指定中国,后期指定又指定中国)等情况,审查时除遵循上述原则外,还应结合具体情况判断在先权日期。

 3、由于国际注册商标是一标多类,存在显示的权利状态与实际状态不一致的情况。如:国际注册多类申请中某一类国际注销,此注册号其他未申请注销的类别也显示为国际注销,如G820767,仅在第9类上提出相关注销申请,在第42类上并未申请注销,但在审查界面上也显示为国际注销。除此之外,驳回或部分驳回、国际删减、驳回复审等都存在类似情况。此时,应查看综合信息以确定商标权利状态,难以确定权利状态时应与国际注册处联系。

 (九)商标中含有非专用部分的审查

 1、商标中含有非专用部分,除需将整体立分卡外,还应对商标的专用部分单独立分卡。如商标“喜龙技术经营”,需立汉字分卡“喜龙技术经营;喜龙”、拼音分卡“xi long ji shu jing yingxi long”

 2、编辑放弃专用权说明时,应按照以下方式操作:

 1)在放弃专用权编辑栏中,删去申请人设计说明部分,只保留放弃专用权部分。

 2)删除时用鼠标将待删部分选中,用“Delete”、“Back space”键删除,不要用“空格键”删除。引号用半角的双引号,结尾不留标点符号。                   

 3)按“确定”保存。

 (十)“县级以上行政区划名称”和“公众知晓的外国地名”商标的审查

 1、待审商标为县级以上行政区划名称的,审查中会弹出“检索到受保护字符”的提示,点击右下角出现的“信封”图标,确认该商标是否有其他含义。

 2、待审商标为中文的,审查员认为该商标有可能是外国地名的中文译名时,使用“金山词霸”确认。

 3、待审商标为局审查业务会议已讨论过的外国地名的,审查时屏幕上会弹出“检索到受保护字符”的提示,点击右下角出现的“信封”图标,会显示关于该待审商标是否为公众知晓外国地名的会议纪要结果。

 4、待审商标为未经局审查业务会议讨论的县级以上行政区划名称或外国地名的,应上报局审查业务会议讨论。

 (十一)商标驳回与部分驳回时应注意的问题   

 1、驳回或部分驳回通知书应准确适用相关法律条款。

 2、待审商标在部分商品上以绝对理由驳回,在部分商品上以相对理由驳回的,对于以绝对理由驳回的部分,须对其是否有在先权利进行检索。

 3、待审商标的某部分以绝对理由驳回时,须对该商标其它部分有无在先权利进行检索,若有在先近似的商标的,应同时引用相对理由驳回。如在药品上的“雪山胃宝”商标,服装上的“天龙纳米”商标,除引证在先的“雪山”、“天龙”商标驳回外,还需引用禁用条款驳回“胃宝”、“纳米”部分。

 4、对待审商标拟以绝对理由驳回时,应检索相同商标在所有类别上的审查处理情况。除了考虑各类商品/服务项目的特殊性之外,相同商标在不同类别上的审查标准应保持统一。

 5、待审商标以相对理由驳回或部分驳回的,应注意以下问题:

 1)确认引证商标的权利状态,如果引证商标有优先权、续展、变更、转让、撤销等信息的,应查看详细情况。

 2)驳文应明确指出待审商标与引证商标具体近似的部分。

 3)如商标的同一要素需引证两个以上商标驳回时,应指明类似的商品。

 (十二)错误信息修正

 审查中发现商标信息(如申请人名称、商标名称、商品名称、商品类似群)存在错误的,经核对后应及时填写《有误商标数据更正通知单》,交由计算机处修正。当发现不属于本处负责更正的有误商标数据时,应及时将该商标错误信息书面通知有关责任处。

 具体操作按照《商标实质审查更正有误商标数据规程》执行。

 

 四、类似商品交叉检索明细表

 

 类别 

  类似群

     

    

 1

 0101

 0601

 0102

 2-6

 9, 16

 17, 30

 31

 0102

 0202 | 0401

 0101 0109 0104 0108 0114 0106

 0104

 0301 | 0503 | 0205 0206 |

 0114 0102 0108 0106 0104

 0105

 0505

 0109 0113 0109

 0106


 0104 0102

 0107

 0923 | 1602


 0108


 0102 0104

 0109

 3103 | 0505

 0105 0102 0113

 0113

 3003 | 0505

 0109 0105

 0114

 0401

 0104 0102

 0115

 1702


 2

 0201


 0202 0205

 1, 3

 17, 19

 0202

 0102

 0201 0205

 0205

 0104 0302 1705 1912

 0201 0202 0207

 0206

 0104


 0207


 0205

 3

 0301

 0501 0503 0104

 0306 0302 0303

 1, 2

 4, 5

 16, 21

 0302

 0503 0205

 0301

 0303

 0404 0401

 0301

 0306

 2110 1603 0501

 0301

 4

 0401

 0303 0114 0102


 1, 3

 0402


 0403

 0403


 0402

 0404

 0303


 5

 0501

 3002 1001 0301 0306 3005

 0502 0503 0505 0507 0504

 1, 3

 10, 16

 25, 29

 30, 31

 0502

 3005 2907

 0501

 0503

 0302 0301 0104

 0501 0505

 0504

 3108 0309

 0501 0505

 0505

 0105 0109 0113

 0504 0503 0501

 0506

 1603 2501 1004 1008


 6

 0601

 0101

 0603 0604

 1, 7

 9, 11

 12, 19

 20, 21

 0602

 1108 0749


 0603

 1909

 0601 0608 0615

 0604


 0601

 0608

 2103

 0603 0609

 0609


 0608

 0610

 0920


 0611

 2001


 0612

 0750 0613

 0736


 0615


 0603

 0617

 0734 1210


 0618

 2010


 7

 0701

 0803 1108


 6, 8

 9, 11

 12, 16

 0703


 0742

 0705

 1618

 0742

 0706


 0707

 0707


 0712 0706

 0709


 0721

 0712


 0707

 0721


 0709

 0723


 0753

 0733

 0603

 0753

 0734

 0808 0617 1210


 0735


 0742 0743

 0736

 0613


 0737

 1107


 0738

 1202

 0748

 0742

 0801

 0703 0735 0743 0705

 0743


 0735 0742

 0748

 1204 1202 1203

 0738 0750 0738

 0749

 0602 1202


 0750

 0612 1202


 0751

 0917


 0752

 1609


 0753


  0723 0733

 8

 0801

 0742


 7, 9

 10-12

 21

 0803

 0701


 0806

 0924 1106


 0808

 1204 0734


 0810

 2101 1001


 0812

 2101


 9

 0901


 0908 0911

 1, 6-8

 10-12

 16, 21

 25, 28

 0902

 2106


 0903


 0907

 0905

 1616


 0907


 0903 0913

 0908

 2801

 0901 0911 0913

 0911


 0901 0908

 0913

 1101

 0907 0908

 0917

 0751


 0919

 2504 1004

 0921

 0920

 1202 0610


 0921


 0919

 0923

 0107


 0924

 0806 1106


 10

 1001

 1109 2805 0501 0810

 1002 1003

 5, 8

 11, 16

 20, 21

 26, 28

 1002


 1001

 1003

 1111

 1001

 1004

 2106 0506 1603 2001


 1007

 2604


 1008

 0506


 11

 1101

 1202


 6-10

 12 21

 1104

 2111

 1109 1110

 1106

 0806 0924


 1107

 0737

 1108

 1108

 0602 0701

 1107 1109

 1109

 1001

 1104 1108

 1110


 1104

 1111

 1003


 12

 1201


 1202-1204 1209 1210

 6-9

 11, 20

 28

 1202

 0920 1101

 1201 1203 1204 1209 1210

 1203


 1201 1202 1204 1209 1210

 1204

 0748 0808

 1201-1203 1209 1210

 1206

 2001


 1209

 2807

 1201-1204 1209 1210

 1210

 0734 0617

 1201-1204 1209 1210

 14

 1402


 1403


 1403


 1402

 16

 1601


 1602-1605 1609

 1, 3

 5, 7

 9, 10

 18, 21

 1602

 0107

 1601 1605

 1603

 0506 1004 0306 2101

 1601

 1604


 1601

 1605


 1601 1611 1614 1606 1602 1607

 1606


 1605 1607

 1607


 1605 1606

 1609

 0752

 1601

 1610


 1611

 1611

 1802

 1605 1610 1612-1616

 1612


 1611 1614

 1613


 1611

 1614

 2107

 1611 1605 1612

 1615


 1611

 1616

 0905

 1611

 1618

 0705

 1611

 17

 1702

 0115


 1, 2

 19

 1703

 1909

 1704

 1704


 1703

 1705

 0205


 18

 1801


 1803

 16, 20

 24

 1802

 1611 2407 2406 2013


 1803


 1801

 19

 1901


 1909

 2, 6

 17, 21

 1902


 1906

 1905


 1909

 1906


 1902

 1909

 1703 0603

 1901 1905

 1911

 2113


 1912

 0205


 20

 2001

 1206 1004 0611


 6, 10

 12, 18

 21, 24

 2002

 2101

 2005

 2005


 2002 2006

 2006


 2005

 2009

 2114


 2010

 0618


 2013

 2406 1802 2407


 2014

 2103


 21

 2101

 1603 0812 2002 0810

 2102 2105 2106 2111 2103

 3, 6

 81011

 16, 19

 20, 24

 31

 2102


 2101 2103 2105

 2103

 2014 0608

 2101 2102 2105

 2105


 2101 2102 2103

 2106

 1004 2002

 2101

 2107

 1614


 2110

 0306

 2112

 2111

 1104


 2112

 2408

 2110

 2113

 1911


 2114

 2009 3110


 22

 2202

 2112


 23

 2301


 2302


 2302


 2301

 24

 2403

 2701 2704


 18, 20

 21, 27

 2405


 2406

 2406

 2013 1802

 2405

 2407

 1802 2013


 2408

 2112


 25

 2501

 0506

 2502

 5, 9

 26

 2502


 2501

 2504

 0919


 2506


 2507

 2507


 2506

 2512

 2603


 26

 2601


 2602

 10; 25

 2602


 2601

 2603

 2512


 2604

 1007


 27

 2701

 2403 2704

 2403


 28

 2801

 0908

 2802

 9, 10

 12, 16

 2802

 0911 1603

 2801 2807

 2803

 1608


 2805

 1001

 2807

 2807

 1209

 2805 2802

 29

 2901

 3016

 2905

 5, 30

 31, 32

 2902

 3005


 2904

 3103 3010


 2905

 3016

 2901

 2907

 3001 3202 3013 0502


 2910

 3004


 2913

 3011


 30

 3001

 2907


 1, 5

 29, 32

 3002

 0501 3202


 3003

 0113

 3004

 3004

 2910

 3003

 3005

 2902 0502 3203 0501


 3006


 3008

 3007


 3009

 3008


 3006

 3009


 3007

 3010

 2904


 3011

 2913


 3013

 2907 3202


 3014


 3015 3016

 3015


 3014 3016

 3016

 2905 2901

 3014 3015

 3018

 3203


 31

 3103

 2904


 5, 21

 29

 3108

 0504


 3110

 2114


 32

 3202

 2907 3013 3002


 29, 30

 3203

 3005 3018


 35

 3504

 4203 3605


 36, 39

 42

 3505

 3901


 3507

 3602


 3508

 4227


 36

 3601


 3605

 35

 3602

 3507

 3605 3604

 3604


 3602

 3609


 3605

 37

 3713

 4002


 40

 3716

 4010


 38

 3801


 3802


 3802


 3801

 39

 3901

 3505 3605

 3902 3903-3905 3912

 35, 36

 41

 3902

 3605

 3901

 3903


 3901

 3904


 3901

 3905


 3901

 3907

 4105


 3912


 3901

 40

 4002

 3713


 37, 42

 4010

 3716 4227


 4011

 4215


 4012

 4225


 41

 4101

 4221 4227


 39, 42

 4104


 4105

 4105

 4222 4223 4219; 3907

 4104

 42

 4209


 4217 4214

  45

 4214


 4209

 4217


 4209

 4218

 4503


 43

 4301

  4201


 41 42

 44

 4302

  4202


 4303

 4401 4203


 4304

 4101 4221


 4305

 4403 4205


 4306

  4227


 44

 4401

 4303 4402 4203


 43 42

 4402

 4401 4204


 4403

 4305 4205


 4404

 4226 4206


 4405

  4227


 45

 4501

  4208


  42

 4502

  4221


 4503

  4218


 4504

  4226


 4505

 4227联系我们

咨询电话: 021-5439 8616

联系邮箱 : info@gooiper.com